Kleinschalig
Aandacht voor de klant
Elke dag goed bereikbaar

Reisvoorwaarden

banner-img

Reisvoorwaarden Fun in Nederland

Artikel 1 Inleiding

Artikel 1.1
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die Fun in Nederland met jou
als reiziger sluit na de op het voorblad vermelde ingangsdatum. Voorgaande versies zijn uiteraard nog
wel van toepassing op eerder gesloten pakketreisovereenkomsten.

Artikel 1.2
Indien je de reisovereenkomst afsluit met een touroperator gelden de reisvoorwaarden van deze
touroperator. In het geval dat Fun in Nederland (een deel van) deze reis uitvoert zal deze touroperator
in het algemeen een contract hebben met Fun in Nederland.

Artikel 1.3
Fun in Nederland kan deze reisvoorwaarden ook van toepassing verklaren op enkelvoudige
reisdiensten, zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. Fun in Nederland vermeldt dit
dan expliciet in de aanbieding.

Artikel 1.4
Als reiziger heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze
zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij Fun in Nederland dit recht in de aanbieding
en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger
wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. Je hebt geen herroepingsrecht
als je de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek sluit.

Artikel 1.5
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot
16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de handelaar uitdrukkelijk anders
vermeldt.

Artikel 2 Informatie van Fun in Nederland

Artikel 2.1
Fun in Nederland of, namens deze, de doorverkoper heeft je voorafgaand aan het sluiten van
deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste
kenmerken van de reisdiensten verstrekt.

Artikel 2.2
Fun in Nederland kan aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat je
een reisverzekering sluit en kan je ook vragen om aan te tonen dat je dit hebt gedaan.

Artikel 2.3
Fun in Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders,
advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

Artikel 2.4
Staat het aanbod van Fun in Nederland online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van
de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld. Het online-aanbod van een organisator kan
snel wijzigen. Als je later wilt kunnen aantonen wat het aanbod precies inhield maak dan bij boeking
een print van het scherm (print screen) waarop het aanbod van Fun in Nederland staat.

Artikel 2.5
Je blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten
aanvullende informatie in te winnen over paspoorten en visaverplichtingen en je moet ook tijdig voor
vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 2.6
Bij vliegvervoer maakt de handelaar de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra
deze bij Fun in Nederland bekend is, aan jou bekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van
vervoersonderdelen van de reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Door jou te verstrekken informatie

Artikel 3.1
Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou
aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de
overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen).

Artikel 3.2
Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door
jou aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

Artikel 3.3
Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat Fun in Nederland of iemand
namens hem jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat
geval brengt Fun in Nederland alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening.

Artikel 3.4
Je kunt zowel om medische als om andere redenen Fun in Nederland verzoeken om het reisaanbod te
wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt Fun in Nederland die aan jou bekend. Fun in
Nederland is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je
verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door Fun in Nederland

Artikel 4.1
Als je het aanbod van Fun in Nederland aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde
voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie, komt de overeenkomst tot
stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een
factuur.

Artikel 4.2
Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten ben je pas aan de overeenkomst gebonden nadat
Fun in Nederland de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder
per e-mail) plaats. Doe je een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat je het aanbod
van Fun in Nederland hebt geaccepteerd.

Artikel 4.3
Fun in Nederland kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als
het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste
minimumaantal deelnemers. Fun in Nederland stelt je hiervan uiterlijk in kennis:
• 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen,
• 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;
• 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.
Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt Fun in Nederland terug binnen de termijn van art. 4.5.

Artikel 4.4
Het aanbod van Fun in Nederland is vrijblijvend. Hij kan zo nodig het aanbod, ook nog na jouw
aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. Fun in
Nederland moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen
naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige
bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als je het aanbod in het
weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door Fun in Nederland aan op zondagavond
middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn
aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.

Artikel 4.5
In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet Fun in
Nederland dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is
ontstaan.

Artikel 4.6
Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.
Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het
eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 Wijzigingen door Fun in Nederland

Artikel 5.1
Fun in Nederland heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende
wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan
in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.

Artikel 5.2
Als Fun in Nederland zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt
te wijzigen, stelt hij je daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt je of je de
voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden
de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet Fun in
Nederland gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende
wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als
bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 5.3
Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld,
deel je Fun in Nederland niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat je hebt
besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je Fun in Nederland
onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit meedeelt. Als je niet binnen de gestelde
termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd.

Artikel 5.4
Fun in Nederland heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met
maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:
• verhoging van de kostprijs van brandstof of;
• verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
• verhoging van belastingen of;
• verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten,
geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van
toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op
vliegvelden .
Fun in Nederland kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op
prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang
zijn.
Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om
dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.

Artikel 5.5
Als Fun in Nederland binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer dan 8% verhoogt, heb je
het recht deze verhoging af te wijzen en heb je het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te
zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn dan ook van toepassing.

Artikel 5.6
In afwijking van artikel 5.4 wijzigt Fun in Nederland de reissom niet meer vanaf de datum waarop de
volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van Fun in Nederland en je de reissom
ook daadwerkelijk betaald hebt.

Artikel 5.7
Als je de wijzigingen niet aanvaardt en Fun in Nederland kan je geen alternatieve reis aanbieden of als
je deze niet aanvaardt, betaalt Fun in Nederland alle door jou betaalde bedragen onverwijld en in
ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Aanvaard je het aangeboden alternatief wel, dan
heb je in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging.

Artikel 6 Hulp en bijstand

Artikel 6.1
Fun in Nederland biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de
verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat
uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en
ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die
verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de
kosten hiervan.

Artikel 6.2
Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant, dan komen ook de kosten
van Fun in Nederland zelf voor jouw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door
Fun in Nederland en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.

Artikel 6.3
Verloopt de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst
redelijkerwijs mag hebben, door omstandigheden die noch aan jou, noch aan de reisorganisator zijn
toe te rekenen, dan draagt ieder zijn eigen schade.
Voor Fun in Nederland bestaat deze bijvoorbeeld uit de extra inzet van menskracht en voor jou
bijvoorbeeld uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 6.4
Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor je terugkeer op de afgesproken
datum worden gezorgd, dan heb je recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat
mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden
en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke
medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij Fun in Nederland minimaal 48 uur voor
aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator

Artikel 7.1
Fun in Nederland zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de
verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald
onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en je Fun in Nederland daarvan
onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt Fun in Nederland er alsnog voor dat de overeenkomst
overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten
gepaard gaat dat je dit in redelijkheid niet van Fun in Nederland kan verlangen.

Artikel 7.2
Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt Fun in Nederland voor
geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in
rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig
hetgeen je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden
alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt Fun in Nederland een passende prijsverlaging aan.

Artikel 7.3
Je hebt het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met wat
in de reisovereenkomst is afgesproken. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kun je
het alternatief afwijzen als de aangeboden prijsverlaging ontoereikend is.

Artikel 7.4
Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt
rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder
vallen de volgende omstandigheden:
• De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
• De aard en klasse van de accommodatie;
• De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:
• De samenstelling van het reisgezelschap;
• De aan Fun in Nederland bekende en door hem bevestigde eigenschappen van de reiziger(s),
waaronder de door deze gemelde en door Fun in Nederland geaccepteerde en vastgelegde
persoonlijke omstandigheden;

Artikel 7.5
Je mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van de in dit verband gedane
noodzakelijke uitgaven, als:
a. Je Fun in Nederland er tijdig op hebt gewezen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die
je redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en Fun in Nederland deze tekortkoming niet binnen
een door jou gestelde redelijke termijn verhelpt, of als Fun in Nederland te kennen geeft dat hij de
tekortkoming niet kan verhelpen;
b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.

Artikel 7.6
Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en Fun in Nederland
deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen.
Je hebt in voorkomend geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering. Dit
onverminderd je recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze repatriëring met
gelijkwaardig vervoer.

Artikel 7.7
De aansprakelijkheid van Fun in Nederland voor schade die je lijdt is beperkt tot de reissom, tenzij
sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen van Fun in Nederland. Fun in Nederland kan zijn
aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de
reiziger.

Artikel 7.8
Fun in Nederland is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te
rekenen aan jou zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te
rekenen is aan een derde die niet door Fun in Nederland is ingeschakeld bij de uitvoering van de
reisdiensten.

Artikel 7.9
Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van
toepassing is, kan Fun in Nederland zich beroepen op een uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of
toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag Fun in
Nederland de vergoedingen met elkaar verrekenen.

Artikel 7.10
Indien er door de overheid beperkingen worden opgelegd ten aanzien van de wijze van het aanbieden van
de inbegrepen maaltijden en/of aanpassingen kun je Fun in Nederland niet verzoeken om de reis aan te
passen. Indien je wenst te annuleren geldt artikel 9.

Artikel 7.11
De routes en de bezienswaardigheden langs de route zijn suggesties. Voor aanpassingen, bivoorbeeld als
gevolg van wegwerkzaamheden, of aangepaste (openingstijden van) bezienswaardigheden is Fun in
Nederland NIET aansprakelijk.

Artikel 8 Jouw rechten

Artikel 8.1
Indeplaatsstelling

Artikel 8.1.1
Je kunt Fun in Nederland verzoeken om jou door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de
volgende voorwaarden:
• De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en
• Je dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door Fun in Nederland
vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat Fun in Nederland benodigde handelingen
en formaliteiten nog kan uitvoeren; en
• De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen
deze indeplaatsstelling.

Artikel 8.1.2
De aanmelder, jij en degene die jou vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Fun in Nederland
voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en
andere kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8.1.3
Op jouw verzoek maakt Fun in Nederland deze kosten inzichtelijk en hij voorziet jou als je daarom
vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

Artikel 8.2
Reisbescheiden

Artikel 8.2.1
Fun in Nederland geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke manier hij de reisbescheiden
aan jou ter beschikking stelt.

Artikel 8.2.2
Als je op het door Fun in Nederland meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek,
nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, meld je dit onverwijld aan Fun in Nederland of de
doorverkoper.

Artikel 8.3
Garantieregeling STO Garant

Artikel 8.3.1
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Fun in Nederland gebruik van STOgarant. Je kan dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers.
Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl/downloads.

Artikel 8.3.2
Bij elk (reis)aanbod van Fun in Nederland wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van
toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van
toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.stogarant.nl/downloads).

Artikel 8.3.3
De betaling van de reisaanbiedingen die vallen onder de garantie van STO Garant worden beschreven
in artikel 10.2

Artikel 9 Als je wilt opzeggen

Artikel 9.1
Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doe je dit, dan ben je
verplicht om aan Fun in Nederland de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt.
Dit geldt voor alle redenen van annulering, dus ook als je door besmetting met een virus of
besmettelijke ziekte niet mag reizen. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

Artikel 9.2
Tenzij Fun in Nederland afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken
percentages (gefixeerde schadevergoeding) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel
te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die Fun in Nederland verkrijgt uit het alsnog verkopen
van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:
• Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de eerste dag van uw reis: 25% van de
reissom;
• Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de
eerste dag van uw reis: 35% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de
eerste dag van uw reis: 40% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de
eerste dag van uw reis: 50% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de
eerste dag van uw reis: 75% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot de 3e kalenderdag (exclusief) vóór de eerste
dag van uw reis: 90% van de reissom;
• Bij annulering op de 3e dag vóór de eerste dag van uw reis of later: de volledige reissom.
Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens Fun in Nederland gepubliceerde prijs,
exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.
De reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds dienen bij annulering te allen
tijde volledig te worden betaald.

Artikel 9.3
Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen. Als geen vaste
annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt Fun in Nederland op verzoek van de reiziger een
verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.

Artikel 9.4
Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen
van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de
dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt Fun in Nederland mee of op onderdelen van de reis
specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Artikel 9.5
Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk
verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn
annuleringskosten verschuldigd. Fun in Nederland berekent deze kosten aan de hand van het in het
volgende lid bepaalde.

Artikel 9.6
Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet
Fun in Nederland aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend
wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde
reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden
de reguliere betalingsregels die Fun in Nederland hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of
als de reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle
reizigers annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 9.7
Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de
oorspronkelijke reizigers niet te boven. Fun in Nederland brengt een eventueel overschot op de
nieuwe reissom in mindering.

Artikel 9.8
Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn
ontvangen door Fun in Nederland. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor
openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door Fun in Nederland. Annuleringen
buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door Fun in Nederland op de
eerstvolgende werkdag.

Artikel 9.9
Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de
reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt
Fun in Nederland alle door jou vooruitbetaalde gelden terug. Je hebt in dit geval geen recht op
schadevergoeding.

Artikel 9.10
Voor reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een
calamiteit is vastgesteld, geldt dat wordt aangenomen dat er een situatie bestaat als in het vorige lid
omschreven. Je kunt dan vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als dat
mogelijk is en je dat wilt, omboeken.

Artikel 10 Betaling

Artikel 10.1
Artikel 10.1.1
Wanneer de boekingsdatum meer dan 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis ligt dient er een
aanbetaling van 25% te worden betaald. Deze aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen na boeking te zijn
voldaan. De volledige reissom dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de reis te zijn voldaan.

Artikel 10.1.2
Wanneer de boekingsdatum minder dan 6 weken maar meer dan 2 weken voor de aanvangsdatum van de
reis ligt dient de volledige reissom binnen 14 dagen na boeking te zijn voldaan.

Artikel 10.1.3
Wanneer de boekingsdatum minder dan 2 weken voor de aanvangsdatum van de reis ligt dient de
volledige reissom binnen 24 uur na boeking te zijn voldaan.

Artikel 10.1.4
Heb je niet op het door Fun in Nederland vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen voldaan,
dan ben je van rechtswege in verzuim.

Artikel 10.2
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaal je de reissom en
eventuele aanbetaling niet aan Fun in Nederland maar aan de derdenrekening van Stichting
Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt jouw reissom tot
na afloop van de boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Fun in Nederland niet
(volledig en/of tijdig) worden verleen, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees
je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 10.3
Als je in verzuim bent, maant Fun in Nederland, of iemand namens hem jou aan tot betaling en stelt je
een termijn van 14 dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je
ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. Fun in
Nederland verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen
deze 14 dagen ligt, dan moet je de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum
voldoen.

Artikel 10.4
Als je niet tijdig hebt betaald ben je over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de
wettelijke rente verschuldigd. Ook moet je na aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van

artikel 10.5 voldoen.
De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500; 10% over de
daaropvolgende € 2500; 5% over de volgende € 5000 en 1 % over het meerdere, met een minimum van €
40. De reisorganisator kan in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 Jouw verdere verplichtingen

Artikel 11.1
Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens Fun in Nederland gegeven aanwijzingen en je
bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf
van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 11.2
Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de
reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan Fun in Nederland jou
van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als je van Fun in Nederland in redelijkheid niet kan vergen dat
hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

Artikel 11.3
Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 11.4
Je moet je uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis van het exacte tijdstip
van vertrek vergewissen.

Artikel 12 Klachten (procedure) Tijdens de reis

Artikel 12.1
Onverminderd artikel 7 meld je onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst
ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet jij je
– in deze volgorde – melden bij:
1. De betrokken dienstverlener;
2. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. Fun in Nederland.

Artikel 12.2
Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet je dit in
ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij Fun in Nederland.

Artikel 12.3
Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Fun in Nederland voor de
mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).

Artikel 12.4
Fun in Nederland zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens
en bereikbaarheid van betrokkenen.

Artikel 12.5
Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door Fun in
Nederland aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of Fun in Nederland daardoor niet in de
gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een
schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.
Na de reis

Artikel 12.6
Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet je deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke
vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen. Als
een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voeg je die daarbij.

Artikel 12.7
Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet je deze zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen twee maanden na jouw kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking
heeft, bij het boekingskantoor indienen.

Artikel 12.8
Als je de klacht niet tijdig indient, kan Fun in Nederland besluiten deze niet in behandeling te nemen,
tenzij jou redelijkerwijs geen verwijt treft.

Artikel 12.9
Fun in Nederland geeft je uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.

Artikel 13 Geschillen

Artikel 13.1
Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, of als jou ter zake geen genoegdoening wordt
verschaft, kun je desgewenst uiterlijk binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van de
indiening van jouw klacht bij Fun in Nederland het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.